สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งทางกองทัพเรือได้จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทโครงการศึกษความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง กับบริษัท AECOM Consulting (Thailand) ซึ่งทางกองทัพเรือได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสรุปผลการศึกษา สร้างความเข้าใจตรงกัน และถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาของโครงการฯ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานภายในของกองทัพเรืเ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ตัวแทนคณะทำงาน TG MRO บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน ตัวแทนจากสบพ. ตัวแทนจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และทีมงานบริษัท AECOM Consulting (Thailand).

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง