สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สถาบันการบินพลเรือน โดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล (สบค.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายตามบริบทขององค์กร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิค แนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการ(Workshops) ผสานการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต   สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Organizes the Workshop for “Work Manual for Knowledge Management.

 

    Human Resources Bureau, CATC, organized the workshop “Work Manual for Knowledge Management” which aimed to enhance knowledge and understanding of the concept and importance of the Work Manual Process in helping CATC staff to develop and progress in the career path. It also enhanced the efficiency of the work process in compliance with the organizational context. The workshop participants exchanged their technical knowledge, guidelines for the preparation of their work manuals and the use of Key Performance Indicator to suit the job. Participants worked in groups and managed to combine their knowledge to be used in the preparation of the work manuals which could be most beneficial to the organization. The training was honored by Asst. Prof. Dr. Pornpat Intharaworapat as a guest speaker and consultant during May 9-10, 2018 at CATC.

 

 

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง