สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      ชมรมการบินจิตอาสา ได้จัดโครงการการบินอาสาพัฒนาคนตาบอด ครั้งที่1 ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครผู้ร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำรงชีวิต ของผู้พิการทางสายตา ฝึกฝนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้พิการทางสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ อาคารจามจุรี สแควร์ 

      ทั้งนี้ทางชมรมฯขอขอบคุณภาพถ่ายและวิดีโอจาก #BatterPixs