สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ด้วยทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ได้ให้บริการการจัดการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้กับหน่วยงานต่างๆของสบพ. ขณะนี้มีหน่วยงาน
    ที่ขอใช้บริการดังต่อไปนี้
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ หัวข้อในการประชุม หน่วยงานที่ขอใช้บริการ
20 มีนาคม 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2552 แผนกงบประมาณ
18 มีนาคม 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงิน ครั้งที่ 2/2552 แผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
18 มีนาคม 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูครั้งที่ 2 แผนกนโยบายและแผนงาน
5 มีนาคม 2552 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2552 แผนกมาตรฐานการศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของ สบพ. แผนกนโยบายและแผนงาน
20 กุมภาพันธ์ 2552 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่2/2552 สำนักผู้ว่าการ
11 กุมภาพันธ์ 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1/2552 แผนกนโยบายและแผนงาน
3 กุมภาพันธ์ 2552 13.30 – 16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมกรณี ค่าปรับจากการฝึกอบรมศิษย์การบิน รุ่น AP-70 ของ บกท.ล่าช้า แผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน
26 มกราคม 2552 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันการบินพลเรือน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
26 มกราคม 2552  10.00 -12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่1/2552 สำนักผู้ว่าการ
6 มกราคม 2552   09.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1 /2552 แผนกงบประมาณ
26 ธันวาคม 2551  10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่9/2551 สำนักผู้ว่าการ
24 ธันวาคม 2551   13.30 – 16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องบิน ที่ศฝบ.หัวหิน แผนกอาคารสถานที่
17 ธันวาคม 2551 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมสำรวจและสรุปหลักสูตรการศึกษาของ สบพ. ครั้งที่ 1/2551 แผนกนโยบายและแผนงาน
9 ธันวาคม 2551   13.30 – 16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดฯ ประจำปีบัญชี 2552 ครั้งที่ 4/2551 แผนกนโยบายและแผนงาน
2 ธันวาคม 2551  13.00 -16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณากลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
1 ธันวาคม 2551  13.30 -16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณากลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
28 พฤศจิกายน 2551  14.00 -16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณากลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
27 พฤศจิกายน 2551  10.00 -12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่8/2551 สำนักผู้ว่าการ
21 พฤศจิกายน 2551 10.00 -12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณากลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
17พฤศจิกายน 2551   09.00-12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณากลั่นกรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
12 พฤศจิกายน 2551  09.00 -12.00 .   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การมหาชนกรณีศึกษา แผนกนโยบายและแผนงาน
31 ตุลาคม 2551  10.00-12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่7/2551 สำนักผู้ว่าการ
24 ตุลาคม 2551  09.00 -12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดครั้งที่ 3/2551 แผนกนโยบายและแผนงาน
 14 ตุลาคม 2551 13.30-16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปี 2553 แผนกนโยบายและแผนงาน
3 ตุลาคม 2551   09.00-12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการพิจารณาร่างตัวชี้วัดครั้งที่ 2/2551 แผนกนโยบายและแผนงาน
30 กันยายน 2551   13.30-16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปี 2553  แผนกนโยบายและแผนงาน
18 กันยายน 2551   13.30 -16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับ ครั้งที่ 4/2551 แผนกทรัพยากรบุคคลฯ
16 กันยายน 2551   09.00-12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดประขำปีบัญชี 2552 ครั้งที่ 1/2551  แผนกนโยบายและแผนงาน
11 กันยายน 2551 09.00 -12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
2 กันยายน 2551   09.30 – 12.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงกรอบอัตรากำลังของสถาบันการบินพลเรือน แผนกทรัพยากรบุคคลฯ
27 สิงหาคม 2551  13.30 – 16.00 น. ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมการปรับแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552 และเตรียมการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2553 แผนกนโยบายและ แผนงาน
27 สิงหาคม 2551 9.00 – 12.00 น.

ห้องประชุม 200 อาคาร 1

  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
25 สิงหาคม 2551 13.30 น. – 16.00 น.   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตามตัวชี้วัดประจำปีบัญชี 2551 ในกรอบที่ 1,2 และ3 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนกงบประมาณ
22 สิงหาคม 2551 13.30 น. – 16.00 น.   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   การปรับแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552 และ
การเตรียมการจัดทำแผนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2553
 แผนกนโยบายและแผนงาน
6 สิงหาคม 2551 13.00 น. – 16.00 น.   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ขอเชิญประชุมรือ เรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ของสถาบันการบินพลเรือน

 ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

2 กรกฎาคม 2551 13.30 น.   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   ประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2554

แผนกนโยบายและแผนงาน

24 มิถุนายน 2551 09.00 น.   ห้องประชุม 200 อาคาร 1   การประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน