ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง เลื่อนการรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตร (UPEA Course) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 51 ครั้งที่ 2