ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องประกาศแจ้งขอรับ Certificate การฝึกอบรม (UPEA) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 49