ประกาศสถาบันการบินพลเรือน แจ้งผลการการฝึกอบรมหลักสูตร (UPEA Course) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 42-43 กลุ่มที่2และ3