สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

                         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.5) ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน, ทุนจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน, ทุนจาก บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

             สถาบันการบินพลเรือน ได้รับความเห็นชอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนนาดา จัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructor Course (TIC) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เรียนแบบออนไลน์ และเรียน Classroom เมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน และเป็นผู้ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบินได้ โดยใช้ศักยภาพบริหารดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ภายใต้กระบวนการดำเนินงานของโครงการ TRAINAIR PLUS

 

Training Instructor Course Class 5 (ICAO TIC Part 2Opening Ceremony

 

 

               On February 9, 2018, at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok,  DrKanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the certificate presentation ceremony of Training Instructor Course (ICAO TIC Part 2 Class No.5). The course was held from February 5 to 9, 2017 and attended by 12 participants; 4 were sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 2 by Bangkok Airways, 2 by Airports of Thailand, 1 by Thai Vietjet Air Joint Stock, 2 by Malaysian Government and 1 was selfsponsoredThe course lecturer was MrFernando Merrero de Armas, ICAO expert/vadiator.

 

                 CATC, upon approval by The International Civil Aviation Organization (ICAO), has prepared the Training Instructor Course (TICunder the ICAO TRAINAIR PLUS programsThe course composed of 2 partsPart 1 is an elearning course and part 2 is delivered in a classroomUpon successful completion of the course, participants will be able to conduct aviation training courses with a variety of instructional methods based on TRAINAIR PLUS methodology.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง