สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

           ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด   การฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.4) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 11 คน ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก Bhutan Airlines (Bhutan) จำนวน 3 คน, ทุนจากสำนักงานการบิน    พลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน, ทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน  3 คน และทุนจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 4 คน  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

          สถาบันการบินพลเรือน ได้รับความเห็นชอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนนาดา จัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructor Course (TIC) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เรียนแบบออนไลน์ และเรียน Classroom เมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน และเป็นผู้ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบินได้ โดยใช้ศักยภาพบริหารดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ภายใต้กระบวนการดำเนินงานของโครงการ TRAINAIR PLUS

 

 

***********************************************