สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.4) โดยมี นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม พร้อมมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

          หลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.4) ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 11 คน ดังนี้
1. ทุนจาก Bhutan Airlines (Bhutan) จำนวน 3 คน
2. ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน
3. ทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 3 คน
4. ทุนจากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 4 คน

         ทั้งนี้ สบพ. ได้รับความเห็นชอบจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานใหญ่ ประเทศแคนนาดา ให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructor Course (TIC) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เรียนแบบออนไลน์ และเรียน Classroom เมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน และเป็นผู้ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบินได้ โดยใช้ศักยภาพบริหารดำเนินการสอนหรือฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ภายใต้กระบวนการดำเนินงานของโครงการ TRAINAIR PLUS

 

************************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง