สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             วันนี้ (วันที่ 1 มีนาคม  2562)  พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.7) ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน เป็นบุคลากรจาก สถาบันการบินพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.7)

 

 

            On March 1, 2019, Miracle Grand Convention, Bangkok, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division presided over the certificate presentation ceremony for Training Instructors Course (ICAO TIC Part2 Class No.7) held between February 25 – March 1, 2019. The course was attended by with 12 CATC instructors and was instructed by Mr. Chris Carmody, ICAO Instructor.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง