สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) รุ่นที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน ทุนจากบริษัท วิทยุการบินเเห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 8 คน ทุนจากประเทศมัลดีฟส์ จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 คน ทุนจากประเทศจีน จำนวน 1 คน เเละทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ

           สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) เป็นหนึ่งในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยมีการตั้งทีมเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และนำไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการบินให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน STP : Standardized Training Packages ให้กับหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ Mr.Fernando Marrero de Armas จากประเทศสเปน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง