สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Devopers Course (TDC) รุ่นที่ 1 ภายหลัง    จากที่ สบพ. ผ่านการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ (ICAO Headquarter) ประเทศแคนาดา เพื่อเข้าเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS เมื่อเดือนกันยายน 2555 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ต จ.กาญจนบุรี และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8 คน ประกอบด้วย ท่านรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการพร้อมคณาจารย์ สบพ. 4 คน ผู้แทนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สาขาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (ICAO APAC) 1 คน ผู้บริหารและอาจารย์จาก Vietnam Aviation Academy (VAA) เวียตนาม 2 คน และผู้บริหารจาก Malaysia Aviation Academy (MAvM) มาเลเซีย 1 คน