สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร Training Developers Course (Pre-TDC)”

CATC Holds the Activity, “Pre-Training for Readiness in Studying the Training Developers Course (Pre-TDC)”.

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร Training Developers Course (Pre-TDC)” ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน ICAO (ICAO Methodology) ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Competency base ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่

 1. Preliminary Study
 2. Job Analysis
 3. Population Analysis
 4. Design of Curriculum
 5. Design of Module
 6. Production & Developmental Testing
 7. Validation & Revision

     โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย นักพัฒนาหลักสูตรและครูวิชาภาคพื้นของ สบพ. ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตร ICAO STP (Standard Training Package) และจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการฝึกอบรมด้านพัฒนาหลักสูตรจากสถาบัน Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงวันดังกล่าว ได้มีการทดลองการฝึกอบรมแบบ Non-Paper อย่างเต็มรูปแบบ อีกด้วย #CATC #AHRDC #CourseDeveloper #NonPaper

 

    The Aviation Human Resource Research and Development Centre, CATC, held the activity, “Pre-Training for Readiness in Studying the Training Developers Course (Pre-TDC)”, from March 9-11, 2020, at CATC, Bangkok. The objective of the pre-training for the Training Developers Course (Pre-TDC) was to give a lecture on the study programme principles and study programme development processes according to the ICAO Standard (ICAO Methodology). The study programme was developed in the form of competency base, comprising of 7 steps as follows.  

 1. Preliminary Study
 2. Job Analysis
 3. Population Analysis
 4. Design of Curriculum
 5. Design of Module
 6. Production & Developmental Testing
 7. Validation & Revision

       Attendants in the activity were comprised of the CATC study programme developers and ground instructors. Knowledge was exchanged and experiences were shared by instructors who passed and developed the ICAO STP (Standard Training Package) Programme and attendants who were trained in the study programme development by the Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), Canada. This was useful for the CATC’s short-training programme development for further efficiency. During the aforementioned dates, there were completely and experimentally non-paper-based trainings, #CATC #AHRDC #CourseDeveloper #NonPaper. 

       

 *********************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง