สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) รุ่นที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 4 คน, ทุนจาก บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด จำนวน 1 คน, ทุนจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จำนวน 1 คน, ทุนจาก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 1 คน, ทุนจาก Civil Aviation Training Institute DCA, Myanmar จำนวน 3 คน, ทุนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน และทุนจาก สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fernando Merrero de Armas, ICAO Expert/Vadiator เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) เป็นหนึ่งในโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS โดยมีการตั้งทีมเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และนำไปฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการบินให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และสามารถดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐาน STP : Standardized Training Packages ให้กับหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ Mr.Fernando Marrero de Armas จากประเทศสเปน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย
 
 
 
 
CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Training Developers Course (TDC), Class 5.
 
 
 
 
      On February 23, 2018, at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the certificate presentation ceremony of Training Developers Course (TDC), class 5 held between February 12-23, 2018. The course was attended by 12 participants; 4 were sponsored by Aeronautical Radio of Thailand, 1 by Thai Vietjet Air Joint Stock, 1 by Thai Air Asia, 1 by Air Force Institute of Aviation Medicine, 3 by Civil Aviation Training Institute DCA, Myanmar and 1 by CATC. The course was conducted by Mr. Fernando Merrero de Armas, ICAO/TRAINAIR Expert. Training Developers Courses (TDC) is one of the core ICAO TRAINAIR PLUS programs. The TDC trains civil aviation course developers and professionals to design and develop courses for aviation personnel. Upon successful completion of the course, the trainees will be able to apply and develop course content for their organizations and design Standardized Training Packages (STP) based on ICAO’s TRAINAIR PLUS standards. The course is conducted by Mr. Fernando Merrero de Armas, ICAO Accredited Instructor from Spain.
 
 
 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง