สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เข้าสัมภาษณ์ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร“TRAINER” สถาบันการบินพลเรือน

CATC Interviews Mr. Chayatan Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, and Publishes his Interview in the “TRAINER” Magazine by CATC.

 

        นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

    โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

    ในการนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

 

      Mr. Chayatan Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport was honored to give his interview to be published in the “TRAINER” Magazine by the CATC.

    Topics in the interviews were about policies and guidelines on the development of aviation industry and aviation personnel of Thailand. In addition, photos were taken and then published in the TRAINER Magazine by the CATC, November 2020 Issue. The “TRAINER” Magazine was the quarterly (published every three months) which disseminated knowledge and information on aviation to agencies in the government sector and private sector, CATC alumni, current students of CATC, educational institutes at the high school level and undergraduate level, and people who were interested in aviation at the domestic and international levels.          

    On the occasion, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, the State Enterprise operating under the Ministry of Transport, together with executives, listened to the interview and gave a souvenir to Mr. Chayatan Phromsorn in order to thank him. The aforementioned interview was conducted on October 29, 2020, at the Ministry of Transport. 

 

 

                                                                            *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง