สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

         โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทาวการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

         ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

 

CATC Interviews the Deputy Minister of Transport, Mr. Thaworn Senneam, for the Publication of Interview Article in the “TRAINER” Magazine by CATC.

 

        Deputy Minister of Transport, Mr. Thaworn Senneam, was honored to give an interview and his interview article was published in the “TRAINER” Magazine by CATC. 

        The interview topics were related to the policies and guidelines on the development of aviation industry and personnel of Thailand and photographs used in the publication of TRAINER Magazine by CATC, August 2020 Issue. The TRAINER Magazine was a quarterly which disseminated aviation knowledge and information to government agencies, private agencies, CATC alumni, current students of CATC, high schools, educational institutes for undergraduate level, and people who were interested in aviation, both domestic and international level.    

        On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs, and Acting President of CATC, together with executives from CATC, a state enterprise under the Ministry of Transport, attended the event of the Deputy Minister of Transport’s interviewing and, later, took an opportunity to give the Deputy Minister of Transport a basket of flowers to show gratitude, on June 5, 2020, at the Ministry of Transport.        

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง