สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เข้าสัมภาษณ์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” สถาบันการบินพลเรือน

CATC Interviews Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, in order to Publish the Content in the CATC Magazine, “TRAINER”.

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

     โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทาวการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

     ในการนี้ พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของที่ระลึก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ กระทรวงคมนาคม

 

       Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport, gave an interview for publishing the interview content in the CATC Magazine, “TRAINER”. 

       The interview topics were relevant to policies and guidelines on the development of aviation industry and aviation personnel. Mr. Saksayam Chidchob was photographed and his pictures were published in the TRAINER Magazine, April 2020 Issue, by CATC. The TRAINER Magazine was a quarterly, published every 3 months. It was made to disseminate knowledge and information on aviation to government agencies and private sector, CATC alumni and present students, educational institutes at high school level and university level and people who were interested in aviation in domestic level and international level.             

     On the occasion, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with CATC executives, attended the interviewing event and gave a flower basket, as a souvenir for Mr. Saksayam Chidchob, on January 14, 2020, at the Ministry of Transport.      

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง