สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การบริหารสัญญาและการอุทธรณ์การจัดทำราคากลาง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

   CATC Organizes the Training Program on “The Term of Reference (TOR) Preparation, Contract Management, Reference Price Appeals and the Roles and Responsibilities of the Committee, According to the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 (2017)”       

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การบริหารสัญญาและการอุทธรณ์การจัดทำราคากลาง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร สบพ. วิทยากรโดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กองกลางพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และนางยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

            RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of Civil Aviation Training Center (CATC), made an opening remark for the Training Program on the Term of Reference (TOR) Preparation, Contract Management, Reference Price Appeals and the Roles and Responsibilities of the Committee, According to the Government Procurement and Supplies Management Act, B.E. 2560 (2017), and Regulations of the Ministry of Finance, Regarding the Government Procurement and Supplies Management, B.E. 2560 (2017). The aforementioned Program’s objective was to promote and disseminate knowledge to CATC personnel. The instructor in the Program was Mr. Samart Sangrin, Legal Officer, Operational Level, from the Central Government Supply Division, the Comptroller General’s Department. and Mrs. Yubol Pokpong, Fiscal Analyst, Senior Professional Level,Reference Price Development Group, Government Supply Division, under the Comptroller General’s Department. The Program was held from October 16-17, 2019, at Auditorium 1, CATC, Bangkok.  

        

***********************************************