สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น. กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมของ กอค. (Tool Management & Control Program; TMCP)” ณ ห้องออร์คิด 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนให้เกียรติเป็นประธาน และ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นรองประธาน รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรจากกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ (กอค.) และตัวแทนจากสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

   การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝึกอบรมช่างอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ (ต่อเนื่องปีที่ 2) ตามตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดตั้งศูนย์ฝึก EASA Part-147 ตามมาตรฐาน EASA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมของ กอค. (Tool Management & Control Program; TMCP) พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดหลักการ/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติที่ใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในการควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ (Tool Control System) พร้อมทั้งอภิปรายข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ อีกด้วย โดยผลลัพธ์จากการสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์และนับเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับช่างอากาศยานของนักศึกษาหลักสูตรของกองวิชาฯ

 

CATC holds a workshop on ” Tool Management & Control Program: TMCP”.

 

 

        On Saturday, August 10, 2019, 09.00-17.00 hrs., Maintenance Training Division held a workshop on ” Tool Management & Control Program: TMCP” at room Orchid 1 Room, Rama Garden Hotel, Bangkok. The workshop was presided over by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and Dr. Waraporn Temkaew, Vice President for Academic Affairs. Also present at the workshop were instructors and staff from the Division and representatives from Aviation Training Quality Assurance Office.

             This seminar is one of the activities in the project to improve safety standards and training of aircraft mechanic (year 2) according to the indicator 2.2 “Establishing EASA Part-147 Training Center in accordance with EASA standard. It aimed to enhance knowledge and understanding of participants on Tool Management & Control Program (TMCP), establish the principles/criteria/practices used in the tool and training material management and control. In addition, there was a presentation on information systems used in tool control system as well as discussions from participants. This workshop was useful and considered a part of cultivating the culture and attitudes necessary for aircraft mechanics in the training program.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง