รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ปกร.1/2563 และ ปกร.2/2563

    ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 และ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 2/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามลำดับ

   จึงประประกาศให้หน่วยงานทราบต่อไป รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด