สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดโครงการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การขึ้นทะเบียน Thai Qualification Register (TQR)”

CATC Holds the Project, “The Guidelines on the Course Preparation, to be Ready for the Thai Qualification Register (TQR)”.

 

            แผนกมาตรฐานการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “แนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้าสู่การขึ้นทะเบียน Thai Qualification Register (TQR)” โดยมี พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

            สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมยกระดับหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เตรียมรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร (Thai Qualification Register: TQR) ให้เป็นตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ อีกด้วย

       The Educational Standard Department of the CATC held the Project, “The guidelines on the course preparation, to be ready for the Thai Qualification Register (TQR)”. On the occasion, FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, gave the opening remark for the event, on March 18, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, CATC, Bangkok.  

           The aforementioned Project’s objectives were to build up understanding and knowledge in the guideline on the CATC’s course management and to leverage its courses to meet high standards and quality. In addition, the CATC was ready for the evaluation and assessment for the dissemination of the Thai Qualification Register Course (TQR Course) in order to comply with the quality assurance criteria and the Thai Qualifications Framework (TQF) for Higher Education. The Project training was honored to have Associate Professor Dr. Wasin Inkapatanakun, Ph.D. and Dr. Prasit Pongrueangphun, Ph.D., as speakers to disseminate knowledge in the event.    

 

 

 

********************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง