สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง

 

 

***************************************