ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ และแผนกวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ กองวิชาบริการการบิน