สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูการบิน
สังกัด กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน
…………………………………..

          ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งครูการบิน สังกัด กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน ตามประกาศรับสมัครฯ ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบสาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์ และสอบบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ไปแล้ว นั้น
         
          บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่

1. นาวาอากาศโท มณฑล ชาวคูเวียง
2. พันเอก ดร.ปริญญา ฉายะพงษ์

          ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง