สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องบินเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ 2 เครื่องยนต์ (Twin Turboprop) แบบ Super King Air 200 มีระบบอัดอากาศ (Pressurized Aircraft) และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-DCB (S/N BB132) จำนวน 1 ลำ และอะไหล่จำนวน 12 รายการ แก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft Maintenance Engineer License Course – Aeroplanes Turbine) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สบพ. ได้ทำการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA Part-66 and Part-147 Requirements) โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการผลิตและพัฒนาบุคลากรของด้านช่างบำรุงรักษาอากาศยานของประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการบินตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

 

AEROTHAI Gave CATC Super King Air 200.


       On June 6, 2019, Mr. Somnuk Rongthong, President of Aeronautical Radio of Thailand, gave CATC 2 pressurized twin turboprop aircraft (Super King Air 200) powered by a gas turbine engine, 1 aircraft with registration number HS-DCB (S/N BB132) and 12 spare parts in order to be used as teaching materials in the ground mechanic course, Aircraft Maintenance Engineer License course – Aeroplanes Turbine). This course has been developed to be in line with EASA Part-66 and Part-147 Requirements. This contribution was to support the production and development of aircraft maintenance technicians in Thailand and to support the expansion of aviation industry in accordance with national and international policies and strategies.

\

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง