สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน เนื่องจากพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ที่แผนกการเงิน ภายในวันที่  30 ธันวาคม 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง