สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน เนื่องจากพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ e-mail : Finance_catc@hotmail.com หรือที่แผนกการเงิน ภายในวันที่  30 มกราคม 2560 

                 โทร : 02 272 5741 ต่อ 229

ข่าวที่เกี่ยวข้อง