สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตามประกาศฉบับ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559

 กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

บทความที่เกี่ยวข้อง