สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

ระบบบริการข้อมูลข่าวสารของกองทุน กรอ. – กยศ. และกิจกรรมของนักศึกษา

 

  1. ทุนการศึกษา (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
  • กิจกรรม น.ศ. และบริการนักศึกษา
  • การแนะแนวให้คำปรึกษา
  • ศิษย์เก่าและบริการงานสำหรับนักศึกษา
  • วินัยนักศึกษา
  • นักศึกษา สบพ. กับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • เครือข่ายกิจกรรม 8 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
  •