สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

คู่มือนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรขั้นมูลฐาน (หลักสูตรระดับอนุปริญญา)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา