สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

               ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในโครงการทดลองหลักสูตร STP On-the-job Training for Air Traffic Controller (OJTI for ATC) ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองทัพอากาศ จำนวน 4 คน  ผู้แทนจากกองทัพเรือ จำนวน 2 คน  ผู้แทนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด จำนวน 2 คน และคณาจารย์จากสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 2 คน  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  ณ ห้อง 106 อาคาร 11  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

           สำหรับโครงการนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO TRAINAIR PLUS ในรูปแบบของ Standard Training Package (STP) หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นในการผลิตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้เป็นผู้มีทักษะจำเป็นในการให้คำปรึกษา และประเมินเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศฝึกหัดในระหว่างการฝึกงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศฝึกหัดจะมีความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาต  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินจาก ICAO TRAINAIR PLUS สำหรับการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกแบบ Full Member และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อันนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Fernando Marrero de Armas ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นผู้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน On-the-job Training Instructor เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาหลักในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว

 

  *********************************************** 
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง