สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ

…………………………………..

      ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ ไปแล้ว นั้น
      สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด แผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ ดังนี้

ลำดับที่

1. นางสาวณัฏฐ์พิชา จันทร์ศรี

2. นางสาวปทุมมาส เข็มแก้ว

กำหนดการสอบคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556             เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ  ห้องประชุมรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ  105  อาคาร  ๑ ชั้น 1

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง