สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ได้ให้การต้อนรับ Ms. Judy Pedersen ตัวแทนจาก SAIT ประเทศแคนาดาและ Mr. Gabriel Laflamme เลขานุการโท (ฝ่ายพาณิชย์) และรองกงสุล ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมหารือเรื่องการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเรียน (Training Hangar) ห้องปฏิบัติการ ค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอาคารดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากรทางการบินของโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ณ ห้องประชุม ผวก.สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomed Representative from Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) and the Embassy of Canada to Thailand.

 

 

          On February 14, 2019, at President meeting room, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN  welcomed Ms. Judy Pedersen, a representative from SAIT, Canada and Mr. Gabriel Laflamme, Second Secretary (Commercial Department) and Deputy Consul from the Embassy of Canada to Thailand as they came to discuss additional support in the design and construction of a training hangar, operation and research room as well as its equipments in order to achieve maximum efficiency in the development of aviation personnel of the Aeronautical and Aerospace Training Center at U-tapao.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง