ประกาศแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 46 สำหรับผู้ทำการทดสอบครั้งที่ 1 และการทดสอบครั้งที่ 2