ประกาศแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 43 การทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 และ การทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560