ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 41 สำหรับผู้ที่ทำการทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560