ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 39 การทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 และ การทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559