ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 37 ที่ได้ทำการทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 เมษายน 2559 และวันที่ 9 เมษายน 2559