ประกาศสถาบันการบินพลเรือน แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558