ประกาศสถาบันการบินพลเรือน แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558