ประกาศสถาบันการบินพลเรือน แจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 28 ที่ได้ทำการทดสอบครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 และทำการทดสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน 2557