ประกาศกำหนดการทดสอบความสามารถในการปฏิบัตืหน้าที่ (Skill Test) นายช่า่งภาคพื้นดิน รุ่นที่ 24