แผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคงรองรับการเดินทำงานของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม (วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙)