ประกาศรายละเอียดการรายงานตัว สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2555