สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินหัวหิน นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิชย์ รักษาการ หน.สอต. และครูวิชาภาคพื้นในสังกัด สอต. พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เข้าร่วมประชุมหารือในแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา และวางแผนการทำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกันในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก Mr. William See ,Deputy Director/Industry and Partnership Development School of Engineering  Temasek Polytechnic เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทาง สบพ. และพาเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโรงเก็บเครื่องบิน อีกทั้งทาง Temasek Polytechnic ได้นำคณะจาก สบพ. และที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบ Mr. Sia Kheng Yok, Chief Executive, Association of Aerospace Industries (Singapore), Seletar Aerospace Park เพื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่ของ สพบ. และแนวทางในการทำความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานทางด้านการบินของประเทศสิงคโปร์กับ สบพ. ในอนาคต ซี่งทาง Mr. Sia ได้แสดงความสนใจในแผนการดังกล่าวเป็นอย่างมากและพร้อมจะสนับสนุนแผนการของ สบพ. ที่จะให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

 

        On September 23, 2019, Singapore, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, Wg.Cdr. Apichat Watawattana, Director of the Hua Hin Flight Training Center, Mr. Yossanan Korsakulpanich, Acting Head of ASTC, ground instructors and project consultant team for the Aeronautical and Aerospace Personnel Training Center at U-Tapao attended a meeting to discuss guidelines for course development, area preparation and plan to work closely with each other in the future. Mr. William See, Deputy Director, Industry and Partnership Development School of Engineering Temasek Polytechnic provided CATC with information and led the team to visit classrooms, workshop rooms and hangar. Then Temasek Polytechnic led CATC team to meet Mr. Sia Kheng Yok, Chief Executive, Association of Aerospace Industries (Singapore), Seletar Aerospace Park. The team explained CATC’s responsibility and close cooperation between Singapore’s aviation organizations and CATC. Mr. Sia showed great interest in the plan and was ready to support the CATC’s plan for cooperation between the two countries on 23 September 2019 in Singapore.

 

***********************************************