ข่าวสารประจำปี 2555

สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2555