สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2555