ข่าวสารประจำปี 2549

สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2549