สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers”

CATC Collaborates with Sasin to Hold the Seminar, “The Severe Impacts of the COVID-19 on Aviation: Aviation Future Workforce Challengers”.

 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา “โควิดแรง แซงการบิน : Aviation Future Workforce Challengers” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

   การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบิน ทั้งภาครัฐเเละเอกชน ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินโดยตรง รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การเปิดเสรีการให้บริการการศึกษาด้านการบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี 4.0 นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในด้านวิศวกรรมการบิน โดยมีการนำความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ได้ในครั้งนี้ มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2564-2568 ของสถาบันการบินพลเรือน ที่จะพัฒนาแนวทางในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะ และศักยภาพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งบุคลากรการบินถือเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กรในการจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบิน (Regional Aviation Hub) ระดับอาเซียน ต่อไป

      โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพฤทธิพร นครชัย ผู้อำนวยการโครงการ เเละคุณณวงกร เหลืองสดใส ทีมที่ปรึกษา มาเป็นผู้ดำเนินรายการ เเละนำเสนอผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินรวมถึงความต้องการแรงงานและบทบาทของ สบพ. ในอนาคตต่อไป

 

           The Civil Aviation Training Center (CATC) under the Ministry of Transport worked in collaboration with the Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University to hold the seminar on “The Severe Impacts of the COVID-19 on Aviation: Aviation Future Workforce Challengers”, on August 5, 2020, at Centara Grand Hotel, Central Plaza, Lad Phrao, Bangkok. In the event, FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the seminar and gave an opening speech.    

          The objectives of the aforementioned seminar were to collect information and exchange opinions and suggestions from relevant parties from all sectors in the aviation industry, including the government sector and private sector. Currently, the COVID-19 spreading crisis had been affecting the aviation industry directly. Situations of potential changes in the future would include more aviation educational services opening, technology 4.0 evolution, and new innovation in aerospace engineering. Opinions from all sectors were used in the preparation of the CATC’s marketing strategic plan and enterprise plan, B.E.2564-2568 (2021-2025). The preparation of the aforementioned plans would develop the guidelines on producing and developing aviation personnel to have sufficient knowledge according to the international standards and gain skills and competencies for entering the workforce market. Aviation personnel was considered an important component of an organization in driving the aviation industry of Thailand toward the regional aviation hub at the ASEAN level.         

         The seminar was honored to have lecturers from the Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University give a lecture. The lecturers of the seminar were Ms. Pruittiporn Nakornchai, Project Director, and Mr. Nawongkorn Luangsodsai, Team Consultant. They were moderators who presented the results from the aviation industry analysis, including needs in workforces and the CATC’s roles and responsibilities in the future.           

    

 

*********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง