สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา “การสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)”

CATC Works in Collaboration with Sasin to Hold the Seminar, “Communication of the Operational Direction of the CATC in 5 Years (2021 – 2025)”.

 

      นายภาณุวัฒน์  ผูกทอง ครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ได้รับ “การรับรองคุณสมบัติเป็นนักพัฒนาหลักสูตรของ ICAO Qualified Course Developer (IQCD) ในโครงการ TRAINAIR PLUS ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าว จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO Training Developers Course (ICAO TDC) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการของ ICAO TRAINAIR PLUS อ้างอิงตาม ICAO Document No. 9941 จึงจะได้รับการรับรองคุณสมบัติ (Certified) จากโครงการดังกล่าว

 

          โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของ สถาบันการบินพลเรือน ที่ได้รับรองคุณสมบัติ ในครั้งนี้ คือหลักสูตร Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC นั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Subject Matter Expert) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรจาก ICAO (Methodology Validator)                เป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำในการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯจนสำเร็จเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในการเก็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศในสถานการณ์ปกติ (Normal Operations) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด (Error) ความเสี่ยง (Threat) และการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Undesired States) อันนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งต่อผู้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ผู้ปฏิบัติการบิน (Pilot) และสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัย (Safety) ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านรับการรับรองและนำเข้าสู่ระบบของ ICAO เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในกรณีที่สมาชิกโครงการฯ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน จำนวน 103 แห่ง มีความประสงค์ จะนำหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม สถาบันการบินพลเรือนก็จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป

 

          นอกเหนือจากหลักสูตรดังกล่าว สถาบันการบินพลเรือน ยังมีหลักสูตรที่ได้รับรองจาก IQCD ในโครงการ TRAINAIR PLUS ก่อนหน้านี้ ซึ่งคือ หลักสูตร On-the-job Training Instructor for Air Traffic Control (059/149/ATC OJTI OJTI for ATC) ดำเนินการจัดหลักสูตรโดย นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน และนางสาวพีร์ สุนันทารอด ครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาบริการการบิน อีกด้วย นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจของ สถาบันการบินพลเรือน ที่ได้ผลิตนักพัฒนาหลักสูตรฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบิน ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

      Mr. Panuwat Pookthong, the Ground Instructor of the Aeronautical Services Training Division, CATC, was certified with “The qualifications of the ICAO Qualified Course Developer (IQCD) under the TRAINAIR PLUS Project”. Any personnel who wished to be certified with the IQCD Qualifications had to pass the ICAO Training Developers Course (ICAO TDC), under the training course development by the ICAO TRAINAIR PLUS Procedure, according to the reference of ICAO Document No. 9941. The personnel who passed the aforementioned criteria would be certified by the TRAINAIR PLUS Project. 

   The Course by CATC which was certified was the Normal Operations Safety Observer (NOSO) – ATC Course. The Course was initiated under the cooperation between the Subject Matter Experts and the Course Development Experts from the ICAO (Methodology Validators). The Experts would act as consultants and give advice regarding to the evaluation of the course development procedure through the entire processes. The NOSO – ATC Course’s main objective was to develop skills and enhance knowledge of observers in terms of the collection of operational data from Air Traffic Control Officers during normal operations. Then, the collected data would be analyzed in order to study factors regarding to errors, threats, and undesired states due to the operations which did not comply with the standards. Such factors led to unsafety in operations toward Air Traffic Control (ATC) service providers, pilots and the environment. Results from the aforementioned analysis would be used in the work improvement and development for efficiency. In addition, the analysis results would help to enhance safety at work.                      

 

      The aforementioned Course was certified and inserted into the ICAO System on March 11, 2021. In case that a TRAINAIR PLUS member, which was one of the 103 aviation training institutes, would like to use the training course, developed by the CATC, the CATC would receive the copyright cost since it was the developer of the aforementioned course.         

 

     Apart from the aforementioned course, the CATC offered a course which was certified by the IQCD under the TRAINAIR PLUS Project. Previously, the CATC had offered the On-the-job Training Instructor for Air Traffic Control Course (059/149/ATC OJTI OJTI for ATC) initiated by Mr. Arkom Jodtang, Head of Aviation Human Resources Development Center, and Miss Phee Sunantarod, the Ground Instructor working under the Aeronautical Services Training Division. It was a pleasure and pride of the CATC to produce the course developers. The CATC is the main aviation institute that produces and develops skills of the aviation personnel in the country, complying with the international standards. Moreover, the CATC is able to produce aviation personnel who has specific expertise in operating works in the aviation industry, at domestic level and international level. In additional, the CATC built up aviation trust in Thailand and also strived to become the hub of producing aviation personnel in the Asia-Pacific Region.           

 

*********************************************